Általános szerződési feltételek

MBM Gumi Hungary Kereskedelmi Kft.
Székhely: 2030 Érd, Balatoni út 85.
Gumis műhely/átvétel: lehetőség nincs rá, csak kiszállítás.
Iroda Nyitva tartás: Hétfő - Péntek 8:30-16:00,
Telefonszám: kérjük írjon e-mailt és felvesszük Önnel szükség esetén a kapcsolatot
Fax: 06/23 520300
Adószám: 23952609-2-1
Cégjegyzék szám: 13-09-157080
E-mail: info@gumib2c.hu

A Mbmgumi.hu internetes áruházában azok vásárolhatnak, akik elfogadják jelen üzletszabályzatot.

Megrendelés:

Az gumib2c.hu internetes áruházában a vásárlás interneten keresztül lehetséges.
Az áruházban látható termékek ára az adott árucikk bruttó vételára, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A kiválasztott terméket a megrendelő űrlap kitöltésével tudja megrendelni. Egy darabos gumi rendelést e-mailes egyeztetés után, egyedi árral tudjuk biztosítani, előre utalással. Beszerzése esetlegesen több időt vehet igénybe mint két darab esetén.
Az űrlap kitöltése után, de legkésőbb 48 órán belül az áruház automatikusan, e-mailt küld a vásárlás részleteivel, Az esetleges adatrögzítési hibákért felelőséget nem vállalunk!
Kérjük vegye figyelembe hogy a www.gumib2c.hu weboldalon feltüntettek készlet az nem minden esetben a saját raktár készletünk mennyiségét mutatja (mivel több külföldi nagykereskedéssel és beszállítóval állunk kapcsolatban), a termékek nagy része külföldön található ezért van a minimum szállítási napok meghatározása! Megrendeléseknél figyelembe kell venni, hogy aznap délig leadott rendelés beleszámít már a minimum 2-3 napban, a 12:00 utáni rendelések már csak másnap kerülnek feldolgozásra.

Fizetés:

A megrendelt termékek árát a vevő házhozszállításkor a futárnak fizeti egyösszegben, készpénzben. Speciális termékek esetén cégünk a teljesítést előleg megfizetése esetén teljesíti.

Házhozszállítás / áru átvétele:

A megrendelt termékeket belföldön az e-mailes visszaigazolás után minimum 2-3 munkanapon belül házhoz szállítjuk. Az áru átvételekor a vevő elismervénnyel vagy a számla aláírásával igazolja a hiánytalan és sérülésmentes teljesítést.

Szállítmányozónk:

CS-SPRINT futárszolgálat CS 80 Kft.
++36 20·29·39·999, +36 20·49·39·999
cs-sprint.hu
Innight Hungary Kft.
+36 20 933 9999, +36 20 955 9999, +36 20 977 9999
innight.hu

Lemondás

A megrendelt termékek kézhez vételétől számított 14 napon belül vásárlóinknak joguk van indoklás nélkül lemondani vásárlási szándékuktól. Ebben az esetben az gumib2c.hu köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő 14 napon belül vagy a termék vissza küldése után azonnal. A visszatérítés a szállítási költségére is vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költsége a vevőt terheli. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Az gumib2c.hu kizárólag sérülésmentes, hiánytalan termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A termék sérüléséből adódó költségek a vevőt terhelik.
Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

A vásárlástól való elállás joga:

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet (rendelet) alapján úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg internetes vásárlás esetén, és e jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolható. Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten (távollevők között) megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphetünk és a termék visszaküldése esetén követelhetjük a kereskedőtől az általunk kifizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetőségünk a termék megvizsgálására, kipróbálására, illetve üzembe helyezésére.
A felmondási jog illet meg, ha a vállalkozást arra kérjük, hogy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését az elállásra nyitva álló 14 napos határidő lejárta előtt kezdje meg (mely kérést kötelesek vagyunk kifejezetten közölni) és ezen nyilatkozatunk megtételét követően a teljesítés megkezdődik. A felmondást (az elálláshoz hasonlóan) nem kell indokolni.
A felmondás abban különbözik az elállástól, hogy nem visszamenőlegesen, hanem a jövőre nézve szünteti meg a szerződést, így az általunk kifizetett összegnek csak arányos részét vagyunk jogosultak visszakérni, attól függően, hogy mekkora részt teljesített már a szolgáltatásból a vállalkozás.
A szolgáltatóval történő elszámolás során a szolgáltatás teljes (adóval növelt) díját kell alapul venni, amelyet a már igénybe vett szolgáltatás mértékéhez kell viszonyítani. Ha azonban bizonyítani tudjuk, hogy az alapként így megállapított összeg túl magas, akkor az arányos összeget a teljesített szolgáltatás piaci értéke alapján kell kiszámítani (a piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni). Lényeges, hogy vita esetén minket terhel annak bizonyítása, hogy felmondási jogunkat a jogszabály előírásainak megfelelően gyakoroltuk.
A felmondási jogunkat is elveszítjük, ha a szolgáltatás egészét teljesítette a vállalkozás. Termék megrendelése esetén a termék átvételétől, a szerződéskötés napjától , átvétel napjáig számítandó az elállási határidő. Az átvételtől számított 14 nap elállási idő lép életbe. Lényeges, hogy elállási jogunkat a szerződés megkötésének napja és a termék megérkezésének napja közötti időszakban is gyakorolhatjuk.
A termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14 napon (naptári nap!) belül élhetünk elállási jogunkkal. Az általános szabályok szerint a határidőbe a termék átvételének a szerződéskötés napja nem számít bele. Természetesen a 14 napos határidő alatt bármikor elállhatunk a szerződéstől, de a jóhiszeműség és a tisztesség általános követelménye szerint a termék átvételét követően, annak jellegének, tulajdonságának és működőképességének megállapításához szükséges használatot követően döntsünk a termék megtartásáról vagy esetleges visszaküldéséről. A cégek nem élhetnek az elállási jogaikkal, mert a Fogyasztóvédelmi törvény alapján nem számítnak fogyasztóknak.
Elállás -45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint:
A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása
22. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát
a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog
(1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.
(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.
(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §-sal összhangban gyakorolta.
2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:

Kellékszavatosság

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvből

6:159. § Kellékszavatossági jogok
Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.
Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.
6:160. § Áttérés más kellékszavatossági jogra
A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
6:161. § Eltérés a jogosult által megjelölt kellékszavatossági jogtól
A bíróság a jogosult kérelméhez nincs kötve, de nem kötelezhet olyan kellékszavatossági jog teljesítésére, amely ellen mindegyik fél tiltakozik.
6:162. § A hiba közlése
A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.
6:163. § A kellékszavatossági igényelévülése A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.
Ha a szerződés alapján szolgáltatott dolog ingatlan, a kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított öt év alatt évül el.
Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.
A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.
6:164. § A szavatossági jogok érvényesítése kifogásként
A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.
6:165. § Az érvényesített szavatossági igény terjedelme
A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.
Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
6:166. § Költségviselés
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.
Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
6:167. § A kötelezett gazdagodási igénye
Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a jogosult számára számottevő értéknövekedést eredményez, a kötelezett a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben e rendelkezést nem lehet alkalmazni.
Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

Termékszavatosság:

A termékszavatossági igény 6:168. §
Vállalkozás által, fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Ezen alcím alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
a./ a terméket nem üzleti tevékenysége, vagy önálló foglalkozása körében gyártotta, vagy forgalmazta;
b./ a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
c./ a termék hibáját jogszabály, vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta
Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.
Garancia –Kötelező jótállás, szavatosság – 151/2013-rendelet alapján:
A gumib2c.hu az általa eladott termékre a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve. Az gumib2c.hu szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 19/2014. (VII. 30.) Cégünk 2 év szavatossági időt biztosít a PTK-ban foglaltak szerint. 19/2014 MGM rendeletben foglaltak az irányadóak.
Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges. Az gumib2c.hu a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak.
Cégünk az általa eladott termékekre 12 hónap jótállást vállal. Az ettől eltérő garanciális idő az adott árucikken van feltüntetve, illetve a mellékelt jótállási okmányokon szerepel. A jótállási idő kezdete a számla dátuma és amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben a jótállási jegy is. A jótállási körbe nem eső termékeinkre a vonatkozó jogszabályokban rögzített szavatossági idő jár.
Személy, kisteher és terepjáró gumiabroncsok esetében a garancia csak akkor érvényesíthető, amennyiben az abroncsot átlagos használati körülmények között üzemeltetik és a felszerelésre valamint az üzemeltetésre vonatkozó előírásokat továbbá a gyártó előírásait betartják. Jótállási igény érvényesítésének feltétele a szakműhelyben történő felszerelés igazolása. A jótállás érvényesítésének helye az gumib2c.hu Székhelye: 2030 Érd, Balatoni út 85.
Szélsőséges út és használati körülmények esetében az gumib2c.hu fenntartja a jogot a garanciális felelősségének a jelen feltételektől eltérő mértékű szabályozására.
A jótállási igény nem érvényesíthető:
- helytelen tárolás miatti hibákra,
- a jármű vagy tartozékainak hibája, pl. helytelen futómű beállítás stb. által okozott hibákra,
- a vonatkozó szabványok, és a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatti, szerelési- vagy üzemeltetési hibákra,
- javított abroncsokra,
- nem a rendeltetés szerinti célra használt abroncsok meghibásodására,
- baleset, rongálás vagy egyéb külső behatások okozta hibákra,
- versenyzés, sebességi vagy egyéb kísérleti használat közben bekövetkező hibákra.
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
Személyes adatok:
A vevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A gumib2c.hu a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak (futárszolgálat) átadja. Az alvállalkozók az gumib2c.hu által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A megrendeléskor megadott címen az gumib2c.hu ügyfeleit jövőbeni ajánlatairól, akcióiról értesítheti.
Termékeink, és a hozzá tartozó információk:
Áruházunk szerteágazó termékpalettát kínál vásárlói számára, egyre több területet lefedő, folyamatosan bővülő termékkínálattal. A honlapon szereplő termékek frissítését kollégáink nap mint nap folyamatosan végzik, párhuzamosan az új termékek / termékcsoportok feltöltésével. Azonban a rendkívül időigényes feladat végrehajtása közben sajnos gyakorta szerepelnek az oldalon készlethiány vagy kifutott termék nélküli jelzéssel valójában már nem elérhető termékek is. Az oldalon szereplő képek és szöveges információk tartalmazhatnak elírásokat, pontatlan vagy hibás adatokat, melyekért sajnos felelősséget vállalni nem áll módunkban. A képek nem minden esetben azonosak teljes mértékben a termékkel.
1 darabos rendelés esetben kollégánk telefonon megkeresi- de az ár nem minden esetben a weboldalon feltüntetett áron tudjuk biztosítani. Ennek okai, hogy a szállítási költség és a kezelési költség az egy darabos guminál minden belföldi és külföldi nagykereskedésben másképpen keletkezik.

Vásárlási szerződés:

A szerződéskötés lehetséges nyelve: magyar
Szerződés megkötése: emailban és nem írásban
Megrendelés menete: www.gumib2c.hu oldalán a vevő maga tölti ki adatait és azt elküldi az MBM Gumi Kft.-nek a vásárlási feltételek elfogadása után. Szerződés megőrzése: MBM Gumi Hungary Kft., azt a saját szerverén tárolja a megkötött szerződéseket/ illetve a megrendeléseket, igény estén a vevő részére megtudjuk küldeni a megrendelését.
Az alábbi dokumentum a MBM Gumi Hungary Kft. (cégjegyzékbe Cg. 13-09-157080. cégjegyzékszám alatt bejegyzett magyarországi korlátolt felelősségű társaság székhelye: HU 2030 Érd, Balatoni út 85. Tel. (06 30 933 9107, , info@gumib2c.hu, www.gumib2c.hu) weboldalán történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza.
MBM Gumi Hungary Kft. adószáma: 23952609-2-13
Interneten keresztül történő vásárláskor a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rend. lép hatályba, melynek értelmében Ön vásárláskor e vásárlási szerződést elfogadja.

Általános rendelkezések:

A MBM Gumi Hungary Kft. (a továbbiakban MBM Gumi) weboldalán a MBM Gumi Hungary Kft. autó/motor/tehergumi/terepjáró/mezőgazdasági és egyéb gumikat, lemez/könnyűfém felnit kínál eladásra, melyek megrendelése során a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre az MBM Gumi Hungary Kft. és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban Megrendelő) között. A szerződés magyar nyelvű, írásba foglalt szerződésnek minősül, melyet a MBM Gumi a megrendelési azonosító alapján iktat és a számla kiállításától számított egy évig őrzi. Egy éven túl a szerződés nyomtatott formában nem, csak archivált formában illetve elektronikusan hozzáférhető. A megrendelő kérheti a szerződés megküldését.
A Megrendelő a rendelés elfogadása gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit. Az MBM Gumi Hunary Kft. csak a www.gumib2c.hu oldalon, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalógusán keresztül leadott rendelésekért felel. A Megrendelő a regisztráció során adja meg vásárlási adatait, az MBM Gumi ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát.
A szerződő felek
A vásárlási szerződés a MBM Gumi Hungary Kft. mint eladó, és a Megrendelő, mint vevő között jön létre.

A MBM Gumi felelősségvállalása:

A szállítással és a fizetéssel kapcsolatos fontos tudnivalók, a szállítási információk, a fizetési módok , a garancia és az adatvédelmi nyilatkozat e vásárlási szerződés részét képezik.
A MBM Gumi vállalja, hogy a fent jelzett dokumentumokban leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent megtesz.

A megrendelő felelősségvállalása:

A Megrendelő kijelenti, hogy e dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi, rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogilag felelősségre vonható. A Megrendelő vállalja, hogy az általa megrendelt árut átveszi és kifizeti. Amennyiben a küldemény kézbesítése a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a Megrendelő megtéríti az MBM Gumi számára.
Árak:
A web oldalon feltüntetett ár Forintban értendő (HUF), a termék adott pillanatban érvényes bruttó ára, mely az áfát is tartalmazza. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára a termék megnevezése mellett és a rendelésről küldött visszajelző e-mailben szereplő ár.
Visszaigazolás
MBM Gumi visszaigazolási rendszere automatikus, melyet a rendszer generál, ha ezt a visszaigazolást nem kapta meg 12 órán belül a Vevőnek alkalma van jelezni ezt a következő elérhetőségeken: E-mailen: info@gumib2c.hu.
6. § bekezdés értelmében: az MBM Gumi köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését a vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, de legkésőbb 48 órán belül az vevőhöz nem érkezik meg, vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A szerződés hatálya
Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a számla kiegyenlítésével zárul le.
Módosítás
Amennyiben valamely rendelés(eke)t bármilyen okból módosítanak, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak. Megrendeléssel kapcsolatban felmerülő esetleges problémákat és észrevételeiket vagy módosításokat (mely keletkezhetnek adat bevitelből is) az alábbi e-mail címen jelezhetik: info@gumib2c.hu

Panasz kezelési módja:

Szóbeli panasz
Amennyiben megítélése szerint az Ön által kifogásolt szolgáltatásban a helyszínen megoldható, vagy egyszerűen orvosolható, esetleg információhiányon vagy félreértésen alapul, kérjük, forduljon:
• munkaiidőben munkatársunkhoz
Munkatársaink igyekeznek valamennyi kérdésére választ adni, amennyiben bármilyen hibára derül fény, kollégáink tájékoztatni fogják a hiba orvoslásának módjáról is.
Írásbeli panasz
Amennyiben észrevételeit részletesen és maradandóan kívánja jelezni, vagy esetleg szóbeli panaszát nem az Ön teljes megelégedésére orvosoltuk, Önnek lehetősége van írásbeli panaszbejelentést tenni. Panaszát az info@gumib2c.hu címre tudja elküldeni. Írásbeli panaszát megküldheti:
• székhelyünkre: 2030 Érd, Balatoni út 85.
A panasz-bejelentést a beérkezéstől számított 30 napon belül tudjuk az Ön részére megválaszolni. Előfordulhat, hogy a panasz kivizsgálása során kiegészítő információkra lesz szükségünk az Ön részéről. Ebben az esetben kérjük ilyen irányú megkeresésünk mielőbbi megválaszolását.

Békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240..
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu,
Járás kereső: JARASINFO.GOV.HU
ODR link: https://ec.europa.eu, arra szolgál hogy a jogviták rendezésére szolgáló platform A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együtt működési kötelezettség terheli. A békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje a vitát közvetlenül a vállalkozással rendezni. Ez amellett, hogy törvényi feltétel, a fogyasztónak is érdeke, hiszen lehetséges, hogy a problémája még gyorsabban, a békéltető testületi eljárás nélkül oldódik meg. A közvetlen vitarendezés történhet személyesen a szolgáltató ügyfélszolgálatán, telefonon, e-mailben, de a legcélszerűbb módja, ha a fogyasztó a kifogásait ajánlott, tértivevényes levélben küldi meg a szolgáltatónak, mivel így bizonyítható legkönnyebben, hogy a fogyasztó megkísérelte a vita rendezését illetve, hogy a fogyasztó panaszát a szolgáltató megkapta.
További követelmény, hogy a testület eljárása iránti kérelem, melyet a testület elnökéhez kell benyújtani, tartalmazza az alábbiakat:
• a fogyasztó neve, lakóhelye, tartózkodási helye;
• annak a vállalkozásnak neve és székhelye, vagy telephelye mellyel a fogyasztó vitában áll;
• ha a fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, amelyiknek az illetékessége a szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor a fogyasztónak meg kell jelölnie a szerződés teljesítésének helyét;
• a fogyasztó álláspontját a fennálló vitáról, valamint azokat a tényeket, bizonyítékokat amik alátámasztják saját álláspontját;
• a fogyasztó azon nyilatkozatát, ami igazolja azt, hogy a vitát megkísérelte rendezni közvetlenül a vállalkozással;
• a fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett eljárást a vitás ügyében másik békéltető testületnél, nem kezdeményezett közvetítői eljárást, illetve polgári peres eljárást;
• tartalmaznia kell azt, hogy mit kér, milyen döntés meghozatalát várja a testülettől.
• végül a kérelmen szerepelnie kell a fogyasztó aláírásának
Mindezek mellett a kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek bizonyítják, hogy a fogyasztó megkísérelte a vita rendezését a vállalkozással, de az eredménytelen maradt.

Általános szállítási feltételek, Szállítási költség

Szállítási költség:
• 1 db - 2000,- HUF/cím
Fizetés módja:
• Utánvéttel (futárnak készpénzben fizetve, utánvét kezelés költsége: 500 Ft).
• Előre utalás
 

Csak olyan szállítási címre tudunk szállítást teljesíteni, ahol 08.00h-tól 18.00h-ig FOLYAMATOSAN TARTÓZKODIK ÁTVÉTELRE ALKALMAS SZEMÉLY.

   

Téves vagy hibás megrendelés esetén a visszaszállítás költsége a megrendelőt terheli.

   

GARANCIÁLIS kérdésekben a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség döntései az irányadók.

gumib2c.hu